Kulturförening vann skadeståndsmål mot Sollentuna kommun

Advokatfirman dNovo har, genom advokat Stefan Björkegren, framgångsrikt biträtt den ideella föreningen Stallbackens Vänner i en tvist vid Attunda tingsrätt mot Sollentuna kommun om bättre rätt till byggnaden Duvslaget på Stallbacken i Sollentuna, alternativt hyresrättsligt skadestånd (Mål T 9326-17).

Stallbackens Vänner skrev 1992 på ett 25-årigt nyttjanderättsavtal med Sollentuna kommun för Duvslaget och totalrenoverade det då helt nedgångna gamla svinhuset. Någon hyra utgick inte för nyttjanderätten till Duvslaget, men Föreningen stod för allt underhåll och alla driftskostnader, såsom byggnadens försäkringsskydd. Stallbackens vänner har sedan hyrt ut Duvslaget för fester och andra tillställningar. Intäkterna om ca 100 000 kronor per år har helt använts till att främja och utveckla kulturlivet i kommunen. Föreningen har arrangerat föreläsningar med kända kulturpersonligheter, delat ut kulturstipendier till unga författare, konstnärer och musiker, och publicerat olika kulturskrifter.

En brand 2009 totalförstörde byggnaden. Stallbackens Vänner valde att använda de försäkringspengar de erhöll, drygt tre miljoner kronor, till att återuppbygga Duvslaget. Vid detta beslut utgick Föreningen från att man, när avtalstiden löpte ut 2017, skulle få fortsätta att använda Duvslaget för sin verksamhet. Under 2016 sa emellertid kommunen oväntat upp avtalet och krävde Föreningens avflyttning. Kommunen angav att byggnaden behövdes för egen verksamhet, men kunde inte precisera vad denna skulle bestå i.

I december 2017 stämde Stallbackens Vänner kommunen vid Attunda tingsrätt. I stämningen gjorde Föreningen gällande att man skulle förklaras äga bättre rätt till Duvslaget eftersom Föreningen bekostat dess återuppbyggnad, alternativt att avtalet var ett lokalhyresavtal som sagts upp av kommunen utan saklig grund, varför Föreningen p.g.a. ett indirekt besittningsskydd hade rätt till skadestånd för förlusten av uthyrningsrörelsen och investeringarna i byggnaden. Kommunen hävdade att byggnaden tillhörde kommunens fastighet samt att avtalet inte kunde anses vara ett lokalhyresavtal, utan i stället ett benefikt nyttjanderättsavtal.

Tingsrättens dom meddelades den 4 april 2019. Duvslaget ansågs vara kommunens egendom. Avtalsförhållandet bedömdes emellertid vara ett lokalhyresavtal och Föreningens intresse av att få fortsätta hyresförhållandet, vilket inte minst visats genom finansieringen av återuppbyggnaden efter branden, ansågs av domstolen väga betydligt tyngre än det vagt uttryckta intresse som kommunen hade för att få hyresförhållandet avslutat. Tingsrätten ansåg också att Föreningens långa engagemang för att bevara Duvslaget och övriga byggnader på Stallbacken sannolikt har bidragit till att bevara de kulturella värden som finns i området. Uppsägningen innebär därför ett brott mot Föreningens indirekta besittningsskydd och kommunen förpliktigades att, enligt 12 kap. 57 och 58 §§ Jordabalken, ersätta Stallbackens Vänner med ett belopp om drygt 2 Mkr.

Ingen av parterna överklagade domen, vilken alltså har vunnit laga kraft. Sollentuna kommun tillhör de kommuner i landet som lägger minst pengar på kulturen. Nu har man emellertid tvingats att – indirekt – investera lite pengar i denna för kommuninnevånarna så värdefulla verksamhet, för Stallbackens Vänner kommer att återföra ersättningen till kulturlivet i Sollentuna kommun.