En effektivare överprövning?

Som vi tidigare skrivit om har det under 2022 skett förändringar på det upphandlingsrättsliga området. I denna nyhet ska vi närmare beskriva de senaste ändringarna som genomfördes enligt regeringens propositon En effektivare överprövning (prop. 2021/22:120). Syftet med ändringarna kan sammanfattas till att påskynda och effektivisera processen vid överprövning av offentliga upphandlingar, vilket i sin tur väntas bidra till en mer förutsägbar upphandlingsprocess.

 

I förvaltningsrätten och kammarrätten har så kallade preklusionsfrister införts, vilket innebär att domstolen inte får beakta omständigheter som åberopas för sent i processen. Införandet av preklusionsfrister innebär att parterna tidigt i processen måste åberopa samtliga omständigheter. Fristerna väntas förenkla handläggningen för domstolarna och syftar till att påskynda domstolsprocessen. Huvudregeln är att en leverantör måste åberopa samtliga omständigheter till grund för sin talan inom tre veckor från det att ansökan om överprövning gjordes till förvaltningsrätten.

 

Av de nya reglerna följer också att överprövning av en upphandling eller överprövning av avtals giltighet ska handläggas skyndsamt i domstol. Skyndsamhetskravet syftar till att underlätta både de upphandlande myndigheterna och leverantörernas planering av sina respektive verksamheter. I vilken uträckning det nya skyndsamhetskravet kommer bidra till en effektivare process är ännu oklart, inte minst mot bakgrund av att det inte finns någon särskild tidsfrist för domstolarna att förhålla sig till. En kan därför fråga sig hur stor skillnad det nya skyndsamhetskravet kommer göra och hur mycket det bidrar till just en effektivare överprövning.

 

De nya reglerna trädde i kraft 1 juli 2022, varför det ännu är svårt att uttala sig om ändringarnas genomslag. Vi får helt enkelt låta tiden utvisa vad de nya reglerna innebär för effektiviteten i överprövningsprocessen!