Nya regler om direktupphandling

Från och med den 1 februari 2022 gäller nya regler för offentliga upphandlingar. Bakgrunden till förändringarna har varit att förenkla regelverket vid upphandling på det så kallade icke-direktivstyrda området. Det nya regelverket ger de upphandlande organisationerna betydligt större utrymme att utforma upphandlingarna efter den upphandlande myndighetens önskemål och behov. Särskilt har bestämmelserna om direktupphandling setts över och nya kapitel härom har införts i LOU, LUF och LUFS.

 

Vad gäller LOU regleras direktupphandlingar numera helt och hållet i 19 a kap. Beloppsgränsen för direktupphandling har ökats till 700 000 kr enligt LOU. Utöver det gäller att den beloppsgräns för direktupphandling av välfärdstjänster som tidigare uppgick till 2,2 miljoner kronor tas bort. För sådana upphandlingar gäller framöver samma beloppsgräns för direktupphandling som för sociala tjänster och andra särskilda tjänster, vilken enligt nya LOU uppgår till ca 7,8 miljoner kronor.

 

Utöver de rent beloppsmässiga justeringarna har även en möjlighet att direktupphandla vid överprövning införts i 19 a kap. 6 § LOU. I bestämmelsen anges att direktupphandling får användas vid en anskaffning som är nödvändig för att tillgodose ett angeläget behov som har uppstått till följd av en överprövning. En fråga som därmed uppstår är vad som kan anses utgöra ett sådant angeläget behov som anges i den aktuella bestämmelsen. Med anledning av att bestämmelsen är helt ny finns av förståeliga skäl ingen praxis på området. Frågan har dock till viss del berörts i förarbetena. I propositionen anges att vid bedömningen av om ett behov är angeläget bör hänsyn tas till användarnas intresse, allmänintresset och andra berörda intressen. Förarbetena framhåller även att ett angeläget behov kan anses föreligga när en myndighet har att fullgöra ett samhällsviktigt uppdrag, t. ex. när det gäller måltidstjänster, renhållning eller annan grundläggande infrastruktur. Även anskaffningar som är nödvändiga för att uppfylla lagstadgade miljökrav, djurskyddskrav, arbetsmiljökrav eller andra krav som syftar till att skydda människors och djurs liv, hälsa och säkerhet anses vara angelägna. Av förarbetena går särskilt att utläsa att tidsaspekten är central för bedömningen av om angelägenhet föreligger, d.v.s. att endast sådana anskaffningar som inte kan anstå till dess kontrakt i den överprövade upphandlingen får ingås eller fullgöras, är att anse som angelägna.

 

Även om förarbetena pekar på en relativt hög tröskel avseende vad som kan anses utgöra ett angeläget behov går det inte att med säkerhet säga hur bestämmelsen kommer tillämpas i praktiken. Det får därför bli upp till rättstillämpningen att avgöra vad som utgör ett angeläget behov.

 

Advokatfirman dNovo är vana att företräda både upphandlande myndigheter och leverantörer och hjälper till med allt från upprättande av förfrågningsunderlag till överprövningsprocesser.